WENSEN EN AMBITIES

Duurzamer, sneller en nog meer betaalbaar

WENSEN EN AMBITIES

Duurzamer, sneller en nog meer betaalbaar

WENSEN EN AMBITIES

Duurzamer, sneller en nog meer betaalbaar

BuurtBoost-programma

Zoals bij de korte terugblik op onze resultaten al benoemd, blijven wij werken aan betaalbaarheid en duurzaamheid. Duurzaamheid gaat veel verder dan energie, mobiliteit en circulariteit. Hittestress in de steden, gezond en veilig wonen, voldoende diversiteit op buurtniveau, voorzieningen dichtbij wonen en werken, ouderen die ook wanneer zij onzelfstandig worden toch in hun buurt kunnen blijven wonen, het zijn zomaar een aantal wensen waar wij als VORM een belangrijke bijdrage aan willen leveren. Zo gaan wij het BuurtBoost-programma oprichten. Voor en met de buurten die wel een duwtje kunnen gebruiken willen wij met een efficiënt programma alle bovenstaande zaken slim en door de buurt omarmd toevoegen. Binnenkort ontvangen de betrokken stakeholders dit als een Buurt Boost- onderzoeksdoos op de mat. Zo willen wij samen met hen bouwen aan duurzame steden en gemeenschappen.

“Hittestress in de steden, gezond en veilig wonen, voldoende diversiteit op buurtniveau, voorzieningen dichtbij wonen en werken, ouderen die ook wanneer zij onzelfstandig worden toch in hun buurt kunnen blijven wonen, het zijn zomaar een aantal wensen waar wij als VORM een belangrijke bijdrage aan willen leveren”

Voor de deskundigen, bovenstaande foto is van een Nederlands mono productiebos . Wij willen uiteraard geen mono bossen maken.

CLT & CLB

We hebben de wens een samenwerking aan te gaan met een producent van CLT-producten waarmee we woningen slim met hout kunnen ontwerpen, maken, monteren en verkopen. Deze fabriek moet ook grootschalig woningbouw met CLT-hout (Cross Laminated Timber) aankunnen en we onderzoeken ook of we naast CLT ook CLB (Cross Laminated Bamboo) kunnen ontwikkelen, zodat we een keten creëren vanuit het verwerven van locaties of winnen van tenders, van ontwikkelen naar ontwerpen, maken, leveren en onderhouden. Zo een 20% tot 50% van de 5.000 door VORM 2050 elk jaar te starten woningen zouden wat VORM betreft met CLT en/of CLB gemaakt moeten worden. Deze keten willen we nog verder verlengen door in eerste instantie met bosbouw te starten op locaties in eigen bezit waar door planologische beperkingen helaas geen woningbouw meer mogelijk is (ter geruststelling, deze gronden hebben we al tot landbouwaarde afgeschreven). Uiteraard geen monobossen, maar bossen met snelgroeiende soorten (voor de bosbouw, om daarmee woningen te maken) gemengd met traag groeiende soorten die in de lange kringloop mineralen vastleggen en CO2 opslaan. In hun diversiteit ondersteunen de boomsoorten elkaar, waardoor de bodemkwaliteit goed blijft en de bossen buiten de kapperioden ook recreatief bezocht kunnen worden.

Vergroenen

We hebben ook in Nederland steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hittestress, droogte en steeds intensievere regenbuien die zorgen voor wateroverlast. Ook de woondichtheid neemt toe, immers er zijn steeds meer woningen nodig in de randstad, en wij willen samen de groene open ruimten behouden. Het sterk vergroenen van de bestaande en te transformeren stedelijke gebieden heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van de bewoners, de biodiversiteit neemt toe, het verlaagt de hittestress en het vergroot de mogelijkheden voor het verbinden en ontmoeten van de bewoners. Door te vergroenen in combinatie met waterbuffering kunnen we schade aan gebouwen en de vitale infrastructuur voorkomen en tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheid van mensen en dieren verbeteren. Bovendien heeft dit positieve gevolgen voor de biodiversiteit. Wij hebben de ambitie om stedelijke gebieden te vergroenen door het toepassen van daktuinen en groene gevels, zoals bij bovengrondse parkeergarages. Natuur is immers een natuurlijke airco, dus leveren we een grote bijdrage aan het verlagen van hittestress en CO2 reductie. Zo willen wij samen met partners in de keten de milieu-impact van onze bouwactiviteiten verkleinen en bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Maquette van Binckhorst in Den Haag, waar VORM vier duurzame projecten realiseert.

Verbinden

Verder hebben wij de ambitie om een brug te slaan tussen de beperkt efficiënte collectieve energiesystemen die veelal al beschikbaar zijn en de high tech individuele of collectieve gebouw- of woninggebonden systemen. De afgelopen jaren was het kiezen tussen de een of de ander. Wij willen juist die twee systemen verbinden met het doel het bestaande te gebruiken en efficiënter te maken met zo beperkt mogelijke gebouwgebonden toevoegingen. Een eerste grootschalig onderzoek voor 5.000 woningen loopt al.

Voor de kopers van betaalbare woningen willen wij de middendure koopwoningen herintroduceren. Het voordeel van kopen naast huren maakt dat er een groep kopers van betaalbare woningen ontstaat die na vijf tot tien jaar weer kan doorstromen naar een grotere woning, door te profiteren van de waardestijging naast de groei van hun inkomen. Uiteraard blijven we naast midden dure koop ook midden dure huur woningen ontwikkelen.